TEİAŞ ihalelerinde yüklenicilere yeni ayrıcalıklar getirildi

TEİAŞ yayınladığı yönetmelikle, mal ve hizmet alım kontratları devam eden yüklenicilere artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı düzenlemesini duyurdu. Yüklenicilerin 30 gün için başvurması gerekiyor.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. unsurunun g bendi uyarınca yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak adap ve asıllara dair yönetmeliğe süreksiz unsur eklendi.

Resmi Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe giren “Artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve kontratların feshi” başlıklı hususta, ek fiyat farkı talep eden yükleniciler 30 gün içinde yönetime başvurdukları takdirde devam eden mukavelelerinde mevcut fiyat farkı hesaplamalarına ek olarak da fiyat farkı alabilecek.

Yönetmeliğin tam metni şöyle:

MADDE 1- 13/2/2020 tarihli ve 31038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Yordam ve Temellere Dair Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“Artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve kontratların feshi

GEÇİCİ UNSUR 4- (1) 1/4/2022 tarihinden evvel bu Yönetmeliğe nazaran ihale edilen mal ve hizmet alımlarına ait Türk Lirası üzerinden yapılan ve 15/4/2022 tarihi prestijiyle devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) mukavelelerde;

a) 1/1/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunanlarda, mukavelesine nazaran hesaplanan fiyat farkı fiyatı oransal olarak artırılabilir, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunmayanlar ile karar bulunmakla birlikte yalnızca girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilebilir.

b) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri ortasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ait karar bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 31/3/2022 tarihleri ortasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ilişkin endeks, 1/7/2021 tarihinden evvel ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ilişkin endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve kontrat fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine kontratına nazaran hesaplanan fiyat farkına ek olarak ek fiyat farkı verilebilir.

(2) 1/1/2022 tarihinden evvel bu Yönetmeliğe nazaran ihale edilen mal ve hizmet alımlarına ait Türk lirası üzerinden yapılan ve 15/4/2022 tarihi prestijiyle devam eden kontratlardan, 15/4/2022 tarihi prestijiyle gerçekleşme oranı birinci kontrat bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir. Süreksiz 3 üncü unsura nazaran devredilen mukaveleler için bu fıkra kapsamında fesih müracaatında bulunulamaz. Feshedilen kontratlarda birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki kararlar uygulanmaz. Kontratın feshi halinde yüklenici hakkında fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz ve yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu durumda, fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalatlar dışında Yönetimden rastgele bir mali hak talebinde bulunulamaz. Yüklenici tarafından can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik İdarece uygun görülecek önlemlerin alınması kuraldır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden damga vergisi alınmaz.

(3) Bu unsura nazaran ek fiyat farkı verilebilmesi için, yüklenicinin bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Yönetime yazılı olarak başvurması zaruridir.

(4) Bu unsur kapsamında artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin Yönetime yazılı olarak müracaatta bulunma kaidesi aranmaz. Lakin, 13/5/2022 tarihinden evvelki hakedişlere artırımlı fiyat farkı verilebilmesi için, yüklenicinin bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Yönetime yazılı olarak başvurması mecburidir.

(5) Bu hususa nazaran mukavelelerin feshedilerek tasfiye edilebilmesi için, yüklenicinin bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Yönetime yazılı olarak başvurması mecburidir.

(6) Bu husus kapsamında artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı ödemeleri ile fesih süreçlerinin gerçekleştirilmesinde; 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Mukaveleleri Kanununun Süreksiz 6 ncı Unsurunun Uygulanmasına Ait Temeller uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik kararlarını Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.